Dersin Adı: İslam Şehir Morfolojisi

Dersin Amacı: Anadolu coğrafyası, Osmanlı İmparatorluğunun taşrasıdır. Topçu sınıfının gelişmesi sonrasında süvari sınıfı gözden düşmüş ve etrak (Anadolu’nun Yörük Türkleri) iktisaden darbe almıştır. Bir kabile devletinden imparatorluğa dönüşün getirdiği yeniliklere etrak ayak uyduramamış; coğrafyanın mühlikliğiyle birleşince yalnızlaşmıştır. Celali isyanlarıyla çatışmaya dönen gerginlik Sultan Ahmet’e kadar devam etmiş ve isyanlar kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Dahası Anadolu şehirleri içerisinde İslam’ın ihya ve inşa ettiği şehirlerin olmayışı, coğrafyanın sayfiye ve sapalığı, imparatorluğun imar politikalarına yansımıştır.

Selçukluların özgün mimarisine rağmen imparatorluk mimarisi fazla tesirli olmamış; Anadolu halkının zihniyeti gibi mimarisi de amorf kalmıştır.

Birinci meclis vekillerinin konuşma ve politikalarına dikkat edilirse, sürekli bir şimendifer ve şose vurgusu vardır. Zira imparatorluk yolları Anadolu’dan geçmemekte veyahut hesaba katılmamaktadır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca bitmek bilmeyen bir inşaat süreci yaşanmıştır. Kapitalizme geçiş büyük bir göçün şehre akmasına sebebiyet vermiştir. Şehir planlamasının yapılmaması ya da yetersizliği, deprem gibi özel durumlarla birleşmiş; imparatorluk şehri siluet sorunları çıkartmış, siyasi hesaplaşmalara alet olan tarih tahrip edilmiştir.

Ayrıca göç, bir konut sorunu doğurmuş ve toplumun gündemini günümüze kadar meşgul etmiştir. İçtimai bir sorun olmasına rağmen, sanki Müslümanlara özgü bir sorunmuş gibi pazarlanmış, ihtiyaç, siyasiler tarafından istismar edilmiş ve Müslümanlar sorunun içine çekilmiştir.

İhtiyacı karşılamak için çeşitli toplu konut politikaları üretilmiştir. Bunlar içerisinde TOKİ ve mortgage sistemi Müslümanları mekana mıhlamış, siyasilere ve istikrara bağımlı kılmış, uzun vadeli borç yükünün altına sokmuş ve İslami hareketleri ivedi vazifelerinden alı koyarak çözmüştür.

Bu derste, Sürecin baştan sona bir panoraması ortaya konacak, İslami bir perspektiften konu yeniden değerlendirilecek; diğer medeniyet ve tarihteki İslam toplumlarıyla mukayese edilecek, yaşanan-uzun vadede yaşanacak olan-sapmalar değerlendirilecek ve yeni bir yol haritası çıkartılacaktır. İnşallah!

1-      Gerçekten bir konut sorunumuz var mı?

 • Ev sahibi olma süreciyle ilgili çeşitli sistemler geliştirilmiş ve kavramlar oluşturulmuştur. Kişi yapacağı işin şer’i hükmünü bilmekle mükelleftir. Müslümanlar bu konuya ne kadar hakimdir?
 • Borçlar ödenebilecek midir? Böyle bir borç yükünün altına girmek caiz midir?
 • Bu sistem ve doğurduğu borç yükü, ivedi vazifelerimizi ne şekilde etkilemektedir?

Suallerine cevap aranacak ve hadisi şerifler üzerinden çözümlenecektir

2-      A’li İmran Suresi 14. Ayetin tefsiri

 • İnsanın içine bu ihtiyaca dair fıtri bir şehvet koyulmuş mudur?
 • Bu ayet fıtri şehvetleri (kadınlar, oğullar, kantar kantar altın ve gümüş, safkan atlar, evcil memeliler ve evcil bitkiler) düzenlemektedir. Niçin ev sahibi olmaktan söz edilmemiştir?
 • Yukarıdaki değişkenler tek tek ele alınacak ve evcil bitkiler üzerinden başta Firavun olmak üzere helak olan kavimler tahlil edilecektir. Ev ihtiyacı ve nasıl karşılandığı tartışılacak; sonuç olarak konut sorunu olmadığı, insanların mülksüzleştirildiği ortaya konacaktır.

3-      Köylünün mülksüzleştirilmesi ve ilk göç/yerinden edinme

 • Kapitalizm nasıl ortaya çıkmıştır?
 • Toprak nasıl sermayeleştirilir?
 • Endüstrileşme süreci nasıl işler
 • Köylü, yerlerinden nasıl edilir?
 • Lümpen kimdir?
 • İlk göçün ürettiği konut tipi nedir?
 • Malik Bin Nebi, Marks ve Weber üzerinden tanımlanacaktır. Tapu belgesi üzerinden delillendirilecek; dedelerimizin hikayeleri çözümlenecektir.

4-      Küçük-Burjuvanın mülksüzleştirilmesi ikinci göç/yerinden etme

 • Gecekondu toplumunun üretim biçimi nedir?
 • Kapitalizmin bu merhaledeki etkisi ve gelişimi nasıldır?
 • Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün müdür?
 • Proleterleşmiş Küçük-Burjuva kimdir?
 • Faşizmin yükselişinde mülksüzleştirmenin önemi nedir?
 • Kentsel dönüşümün gayesi nedir?
 • Ev ekonomisi konuşulacak; kapitalizmin emek verimliliği, iş bölümü tartışılacak; esnaflıktan işçiliğe düşüş tahlil edilecek ve kentsel dönüşüm çözümlenecektir

5-      Nüfus sorunu

 • Nüfus patlamasının tabi amilleri nelerdir?
 • Tabiata yabancılaşmış kapitalist toplum, nasıl oluyor da gayri tabi bir nüfus patlamasına sebep oluyor?
 • Nüfus sorunun aşılmasında ne tür teoriler üretilmiştir?
 • Maltusçular kimlerdir/teorileri nedir?
 • Owen ve Fuirerciler kimlerdir/teorileri nelerdir?
 • Marksistlerin konu hakkındaki teorileri nedir?
 • Müslümanlar olaya nasıl bakmalıdır?
 • Mevcut dünya nüfusunun sun’i olduğu, tabiatla mukayese edildiğinde olması gerektiğinden çok fazla olduğu; sorunu çözmede ortaya atılan teori ve pratiklerin neler olduğu tartışılacak; İslami bakışın nasıl olması gerektiği ortaya konacaktır.

6-      İslam’ın ihya ve inşa ettiği şehirlerin morfolojisi

 • Bir tabiat kavramı olarak morfoloji nedir?
 • İslam şehri nasıl kurulur?
 • Ne tür yapılar ne tür yerlere inşa edilir?
 • Şehrin DNA’sı niçin hamam, medrese ve mescitten oluşur?
 • Meskun mahal nedir?

Yukarıdaki kavramlar hem doğu hem batı medeniyetiyle kıyas edilecek, farklar ortaya konacak ve İslam düşüncesi olmaksızın bir şehir morfolojisinden söz edilip-edilemeyeceği tartışılacaktır.

7-      Nekrogenez alanı

 • Bitkiler nasıl türlere ayrılır?
 • Etnik guruplar nasıl ortaya çıkar?
 • Kapitalizmin şekillendirdiği morfolojinin arkasında nasıl bir düşünce vardır?
 • Semtler nasıl ortaya çıkar?
 • Nekrogenez alanı nedir?
 • Nekrogenez alanı ve hicret ilişkisi nedir?
 • Nekrogenez alanı nelere sebebiyet verir ve nasıl ortadan kaldırılabilir?

Fakirin, danışman bulunamadığı için reddedilen doktora hipotezidir. Endüstrileşmenin tamamen düşünceden yoksun/hayvani bir güdüyle şekillendiğini ve şehirlerde suç örgütleri için alanlar oluşturduğunu, dolayısıyla bu morfolojinin suç ürettiğini iddia eder.

8-      Bu sorun niçin Protestan menşeli ülkelerde yoktur?

 • ABD örneğinde, konut tipleri nelerdir?
 • Rust Belt ne demektir?
 • Protestanlığın şehir morfolojisine etkileri nelerdir?

Batıdaki şehirlerin endüstrileşmeyle ortaya çıktığı, bir tarihlerinin olmadığı, siluetlerinin bulunmadığı açıklanacak; hem federal devlet oluşları hem de görece düşük nüfus yoğunluklarına sahip oldukları ortaya konacak ve Protestanların dünya-ahiret algılarının tesirleri tartışılacaktır.

9-      Günümüz kentsel dönüşümünün morfolojisi Müştemilat/bina/hane örneği

 • KİPTAŞ’ın morfolojisi hangi medeniyete aittir?
 • Bu konut tipi meskun mahal midir?
 • Bu yapılarda İslami bir hayat yaşanabilir mi, toplum nizamı sağlanabilir mi ve nesiller yetiştirilebilir mi?

Konut projelerinin planları üzerinden bir tartışma açılacak, İslam morfolojisiyle kıyaslanacak ve bu konut tiplerinde İslami bir geleceğin olamayacağı ortaya konacaktır.

10-  TOKİ

 • TOKİ nedir, ne zaman ve ne gayeyle ortaya çıkmıştır?
 • Müslümanların mülk sahibi olmada bir çıkarları var mıdır?
 • İktidarlar niçin TOKİ tipi konut üretirler/gayeleri nedir?
 • TOKİ ve Yeşil Sermaye arasındaki benzerlikler nelerdir?
 • Hicretin-bu bağlamda-hikmeti neydi?
 • Ev fiyatları niçin hiper rakamlara çıkmıştır?

Mortgage sisteminin siyasi gayeleri tartışılacak; muvahhidlerin, mücahitlerin, mübelliğlerin ve mübeşşirlerin yol haritası çizilecektir.

11-  Tevbe Suresi 24. Ayetin tefsiri

Bu bağlamda ayet tefsir edilecek, Müslümanlara tuzak kuranların maskeleri düşürülecek ve Müslümanların karşısına konan konut putu kırılacaktır İnşallah!

12-  Yahudi Sorunu

 • Müslümanlar nasıl oldu da bu hale geldiler?
 • Günümüz ulus devletlerinin bu sapmadaki rolü nedir?
 • Politik devlet nedir?
 • Demokrasi nedir?
 • Species life ve civil society kavramları nedir?
 • Emancipate ve liberate kavramları nedir?
 • Yahudi, tarih ve hakikati nasıl baş aşağı etmiştir?

Bütün bu sapmaların konut sorunu üzerinden tahlili yapılacak; ders hülasa edilecek ve eylem planı hazırlamak üzere çağrıda bulunulacaktır.

Eğitimci; Muhammed ORAN

Başvuru İçin TIKLAYINIZ

PROGRAMDA HANGİ DERSLER VERİLMEKTEDİR?

Okumalar: Akaid Okumaları, Siyer-i Nebî Okumaları, Diriliş Okumaları, Türkiye’nin Siyasal Okumaları, Film Okumaları, İslam Şehir Morfolojisi Okumaları (okumalardan en az birinin seçilmesi zorunludur.)

Atölyeler: Web Yazılım Geliştirme, Diksiyon Ve Hitabet, Senaryo ve Kısa Film, Fotoğrafçılık, Robotik Ve Kodlama, Fransızca ve Farsça Atölyeleri

Seminerler: Programda her ayın ilk cuması Bir Kavram Bir Şahsiyet, ikinci cuması Bir Konu Bir Şahsiyet, üçüncü cuması Bir Şahsiyet Bir Şahsiyet, her ayın son cuması ise Kalem’den Kelama Buluşmalar şeklinde seminerler düzenlenecektir. Her ay özel bir gündem ile alanında uzman kişiler davet edilecek olup, öğrencilere ilim, bilinç, ufuk, ideal kazandırma ve güncel meselelere dair vukufiyet sağlama niyetiyle seminerler düzenlenecektir.

Türkiye’nin Siyasal Okumaları detayları için tıklayınız.İslam Şehir Morfolojisi Okumaları detayları için tıklayınız.Akaid Okumaları detayları için tıklayınız. Siyer-i Nebî Okumaları detayları için tıklayınız.Diriliş Okumaları detayları için tıklayınız.Film Okumaları detayları için tıklayınız.Diksiyon ve Hitabet Atölyesi detayları için tıklayınız.Web Yazılım Geliştirme atölyesi detayları için tıklayınız.Robotik Ve Kodlama atölyesi detayları için tıklayınız.İstanbul’u Anlama ve Fotoğrafçılık atölyesi detayları için tıklayınız.Senaryo ve Kısa Film Atölyesinin detayları için tıklayınız.Fransızca Dil Atölyesinin detayları için tıklayınız.Farsça Dil atölyesinin detayları için tıklayınız.
PROGRAM EĞİTİMLERİ NEREDE YAPILACAKTIR?

Şahsiyet Akademisi Üsküdar Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Aziz Mahmut Efendi Sk. Cami İçi Şeyh Dairesi, No:1 Üsküdar/ İSTANBUL

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Program erkek öğrencilere yöneliktir.Program için yazılı veya sözlü bir sınav yapılmayacaktır.Programa katılabilmek için İstanbul’da ikamet ediyor ve herhangi bir ortaöğrenim (lise) kurumunda kayıtlı olmak gerekmektedir.
 PROGRAM KONTENJANI VAR MIDIR?

Her okuma ve atölyeye en az 8 kişi başvurması halinde açılacaktır.Her atölye için 20 ve okumalar için 30 kişilik kontenjan olup bu sayıya ulaşıldığında kayıt olanlar yedek listesine yazılacaktır.PROGRAMA HAFTA İÇİ HER GÜN KATILMAK ZORUNLU MU?

Bütün derslere katılma zorunluluğu yoktur. Saatler çakışmadığı müddetçe öğrenci istediği gün ve saatte okuma veya atölye seçimi yapabilir.
PROGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Okumalar ve atölyelerin eğitimi ücretsizdir.İhtiyaç halinde okuma materyalleri (makale ve kitap) ve atölye kapsamında özel malzemelerin (fotoğraf makinesi, ney, arduino seti vs.) temini öğrenciye aittir.
PROGRAMDA YAZ VE ARA DÖNEMLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Programımızda ara dönem veya yazın dersler olmamaktadır ve herhangi bir program planlanmamaktadır.Fakat programı başarıyla takip eden öğrencilere Şahsiyet Akademisi’nin düzenlediği nitelikli ara dönemde beş günlük şehir dışı kaynaşma ve okuma kampı, yaz döneminde ise bir aylık dil eğitim kampına katılma imkânı sunulmaktadır.Kamplara katılım zorunlu değildir.
PROGRAM DÂHİLİNDE BAŞKA NE GİBİ İMKÂNLAR BULUNUYOR?

Program boyunca dersleri önemseyen takibini ve devamlılığını sağlayan öğrenciler seçilerek Şahsiyet Akademisi’nin hafta sonu yaptığı dört yıllık eğitim programına istediği takdirde dahil edilecektir.Bunun yanı sıra %80 devamlılık sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.Öğrencilere talep ettikleri sürece kişisel gelişimlerine ve okul derslerine yönelik rehberlik, danışmanlık imkânı sağlanacaktır.İsteğe bağlı bir günlük motivasyon ve kaynaşma kampları yapılacaktır.Dersler dışında her hafta Cuma günleri Bir Kavram Bir Şahsiyet, Bir Konu Bir Şahsiyet, Bir Şahsiyet Bir Şahsiyet ve Kalem’den Kelam’a Buluşmalar şekline seminer dizileri yapılacaktır.
PROGRAM TAKVİMİ

Son Başvuru tarihi:  18.02.2019Derslerin başlangıcı: 18.02.2019Program bitişi:    01.06.2019


PROGRAMDAKİ DERSLERİN GÜN VE SAATLERİ

 PazartesiDers eğitmeniDers saati  
1Türkiye’nin Siyasal okumalarıFatih Özmen19:30-20:30  
2Diksiyon ve Hitabet AtölyesiRasih Turan18:00-19:30  
3Farsça Dil AtölyesiMehmet Asağ18:00-19:30  
  Salı    
1Akaid OkumalarıMustafa Köseoğlu18:00-19:30  
2Siyer-i Nebî OkumalarıMutlu Binici18:00-19.30  
3   Senaryo ve Kısa Film AtölyesiÖmer Berat ÜstünBaha Yalnız19:30-20:30   
  Çarşamba    
1Diriliş OkumalarıAbdullah Âdem Güneş18:00-19:30  
2İstanbul’u Anlama ve Fotoğrafçılık AtölyesiZafer Söğüt18:00-19:30  
3Robotik ve Kodlama AtölyesiBilal Bayraktar-Recep Tayyip Kılıç 19:30-20:30  
4        Web Yazılım AtölyesiNasreddin Güneş19:30-20:30 
 Perşembe    
1İslam Şehir Morfolojisi OkumalarıMuhammed oran18:00-19:30  
2Film OkumalarıAhmet Yalçınkaya19:30-21:30
Paylaş
× Bize Yazın!